REKRUTACJA Print
Written by Marniok   
Saturday, 29 August 2009 21:28

Przed wstąpieniem w szeregi GRH KARPATY prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Grupy a także wymaganiami dot. umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia jakie stawiamy przed rekrutem. Gdy stwierdzisz, że to jest właśnie Twój cel -> skontaktuj się z nami.


1. Członkiem Grupy może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełnię praw obywatelskich, która wyrazi chęć przystąpienia do Grupy, potwierdzi zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiąże się do ich przestrzegania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Grupa może odstąpić od postanowień dot. wieku (pełnoletniości). Osoba taka nie może mieć jednak mniej niż ukończone 17 lat oraz musi legitymować się pisemną zgodą rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego.

3. Kandydat na członka zostaje zaproszony na rozmowę wstępną przeprowadzaną przez minimum trzech pełnoprawnych Członków Grupy. Podczas rozmowy kandydat musi umotywować swoją decyzję przyłączenia się do Grupy i wykazać się minimum wiedzy historycznej na temat odtwarzanych przez Grupę formacji.

4. Okres kandydacki trwa 12 miesięcy podczas których kandydat powinien zgromadzić wymagane minimum sprzętowe i mundurowe. W szczególnych przypadkach okres może ten zostać wydłużony na wniosek kandydata, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc.

5. Kandydat który w okresie 12 miesięcy (oraz ewentualnie wnioskowanego okresu dodatkowego) nie zgromadził wymaganego minimum nie zostaje przyjęty do Grupy.

6. Do momentu zgromadzenia minimum sprzętowego kandydat może brać udział w oficjalnych wystąpieniach Grupy jedynie jako pomocnik.

7. W okresie rekruckim kandydat zyskuje możliwość przedstawiania swojej opinii w sprawie Grupy jednak bez prawa głosowania.

8. W przypadku wykazania się przez kandydata wyjątkową aktywnością w pracach Grupy oraz determinacją w dążeniu do osiągnięcia pełnej gotowości sprzętowej i mundurowej okres rekrucki może ulec skróceniu na wniosek członków Grupy lub samego zainteresowanego.

9. Kandydatowi, któremu w momencie pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku dysponuje wymaganym minimum sprzętowym, okres kandydacki ogranicza się do udziału wraz z Grupą w trzech najbliższych rekonstrukcjach lub zlotach.

10. Po pozytywnej ocenie osoby, zaangażowania i wkładu w pracę Grupy w okresie próbnym, kandydat staje się członkiem Grupy.

11. Działalność w Grupie każdy nowo przybyły pełnoprawny członek zaczyna od stopnia strzelca.

 

12. Członkowie grupy mają równe prawa i obowiązki które szczegółowo określa REGULAMIN
Last Updated on Wednesday, 27 April 2016 20:21