REGULAMIN PDF Print E-mail
Written by Marniok   
Saturday, 29 August 2009 21:28

Celem funkcjonowania GRH KARPATY jest uczestnictwo w inscenizacjach, rekonstrukcjach, świętach, obchodach rocznicowych, dioramach i innych imprezach o charakterze militarnym aby poprzez ukazywanie tzw. Historii żywej, popularyzować wiedzę o historii, wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego walczącego podczas II Wojny Światowej.

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

1. Wszyscy członkowie GRH KARPATY mają równe prawa i obowiązki.

2. Wszystkich Członków obowiązuje :

- zasada koleżeństwa wobec innych Członków Grupy,

- tolerancja rasowa, narodowościowa oraz religijna,

- bezwzględny zakaz propagowania  ideologii totalitarnych zgodnie z dyspozycją stosownych artykułów Konstytucji i Kodeksu Karnego RP. Osoby nie stosujące się do powyższego zakazu zostaną usunięte z grupy.

- bezwzględny zakaz samodzielnego występowania na imprezach o charakterze militarnym oraz powoływanie się przy tym na Grupę. Zakaz ten nie ma zastosowania o ile wcześniej członek uzyskał na to zgodę całej grupy.

- wiedza na temat odtwarzanych postaci, jednostki i jej historii. Dotyczy to w szczególności elementów umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia,

- wiedza na temat wydarzeń historycznych, których dotyczy dana inscenizacja, rekonstrukcja, diorama, itd,

- szacunek wobec kolegów rekonstruktorów z innych grup podczas inscenizacji, rekonstrukcji, dioram i innych imprez o charakterze militarnym,

- godne reprezentowanie Grupy w kontaktach zewnętrznych.

3.  Wszyscy pełnoprawni członkowie mają pełne prawo do wybierania swoich przedstawicieli, uczestnictwa w Zebraniach Grupy i podejmowania decyzji poprzez branie udziału w głosowaniach zgodnie z zasadą 1członek=1głos. Do oddania głosu nie jest wymagana fizyczna obecność członka, ważny jest również głos oddany sms, telefonicznie, elektronicznie.

4.  Wszyscy członkowie mają prawo do korzystania z majątku i wszelkich form działalności Grupy.

5. Wszyscy członkowie mają prawo przedkładania pomysłów i koncepcji dot. uczestnictwa w imprezach o charakterze militarnym oraz projektów realizowanych przez Grupę.

6. Członkowie Grupy mogą równocześnie przynależeć do innych GRH pod warunkiem iż dołożą wszelkich starań aby nie zaniedbywać interesów GRH Karpaty oraz być na wszystkich priorytetowych dla nas imprezach.

 


USUNIĘCIE I WYSTĄPIENIE Z GRUPY

1. Bezwzględnie usuwane będą z Grupy osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu Grupy.

2. Osoby naruszające Regulamin Grupy zostają zawieszone w prawach Członka. Po złożeniu wyjaśnień, Grupa może zadecydować o częściowym przywróceniu praw Członka wskazując jednocześnie na okres obserwacji, której Członek zostaje poddany. Po bezproblemowym upływie tego okresu Członkowi zostaje przywrócona pełnia praw.

3. Członek Grupy może zostać z niej usunięty po negatywnej ocenie jego zaangażowania, działań i wkładu w prace Grupy, jak również po stwierdzeniu działań na szkodę Grupy. Decyzja zostaje podjęta drogą głosowania wszystkich pełnoprawnych członków Grupy w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Każdy członek Grupy może zrzec się członkostwa w dowolnym momencie jego trwania. Dla dobra dalszego funkcjonowania Grupy ważne jest racjonalne uzasadnienie decyzji odejścia.



SPRZĘT GRUPOWY

1. Sprzęt grupowy jest własnością GRH KARPATY

2. Za sprzęt grupowy odpowiada każdy Członek GRH Karpaty.

3. Decyzja o zakupie danego przedmiotu zostaje podjęta drogą głosowania ze zwykłą większością głosów oraz po jej zaakceptowaniu przez Przedstawiciela Grupy.

4. Na sprzęt grupowy składają się wszyscy pełnoprawni Członkowie Grupy. Wartość przedmiotu dzielona jest na wszystkich pełnoprawnych członków Grupy, w związku z czym każdy ponosi takie same koszty.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ekwipunku grupowego przez Członka grupy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub do wpłaty na poczet Grupy 50% wartości danego przedmiotu.

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

1. W sposób szczególny zasłużyła się dla Grupy.

2. Popularyzuje wiedzę o II Wojnie Światowej i poparcie dla rekonstrukcji historycznej w Polsce.

3. Wykazuje się honorem i bezinteresownością w swoich działaniach.

4. Nie propaguje żadnych ideologii totalitarnych, dyskryminacji rasowej, narodowościowej lub religijnej.

5. Członek Honorowy ma prawo udziału na równi z innymi Członkami Grupy w imprezach rekonstrukcyjnych organizowanych przez Grupę oraz tych, w których Grupa bierze udział.

6. Członek Honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowej działalności Grupy.

7. Przedstawiciel Grupy ma prawo odebrać Członkostwo Honorowe osobie, która w dalszym działaniu nie będzie spełniała jakichkolwiek przesłanek określonych w powyższych punktach.

 

 

REGULAMIN MUNDUROWY

Wymagania odnośnie umundurowania i wyposażenia związane z udziałem w GRH KARPATY

Zestaw podstawowy umundurowania i wyposażenia wymagany by zostać przyjętym do grupy jako rekrut oraz uprawniający do brania udziału w ćwiczeniach grupy, pokazach i inscenizacjach:

1. Komplet umundurowania Battledress P37 lub P40 wraz z obszyciami - spodnie z szelkami i bluza.

2. Koszula bawełniana lub wełniana piaskowa lub oliwkowa z krawatem wełnianym (może to być koszula powojenna produkcji brytyjskiej, kanadyjskiej lub dostępne kopie.

3. Komplet oporządzenia:

- pas P37

- szelki P37 (2szt.)

- ładownice uniwersalne P37 (2szt)

- manierka w noszaku 3/4 lub pełnym,

chlebak (Small Pack)

plecak (Large Pack)

-szelki transportowe L-strap (prawa i lewa)

- troki (2szt.)

4. Buty czarne sznurowane do kostki ( w tym okresie dopuszcza się np.: polskie wojskowe opinacze z KR z odprutym spinaczem lub dostępne współczesne kopie).

5. Spinacze do butów P37.

6. Hełm MkII z orzełkiem lub bez z siatką.

7. Bagnet długi do karabinu SMLE lub 'gwóźdź' do No4 MkI z żabką.

8. Kopaczka z pokrowcem.

9. Replika karabinu Lee Enfield lub pm Thompson. Repliki pm Sten nie są akceptowane z racji tego że STEN-y nie były wykorzystywane przez 2KP

Jest to podstawowe minimum wymagane od kandydata.

WYPOSAŻENIE podstawowe wymagane od pełnoprawnych członków GRUPY po ukończeniu okresu rekrutacyjnego:

Dodatkowo:

1. Na potrzeby uroczystości, świąt państwowych oraz wystąpień zaleca się następujące oporządzenie:
szelki P37, pas P37, przedłużki P37 lub ładownice podwójne P37, bagnet z żabką i hełm MkII bez siatki.

2. Osoby noszące okulary korygujące zobowiązane są w okresie rekruckim do zaopatrzenia się w odpowiednie oprawki zgodne z ówczesnymi standardami. Współczesne modele oprawek są niedopuszczalne.

3. W zależności od funkcji i specjalności każdego członka w grupie ( oficer, celowniczy rkm, strzelec wyborowy, sanitariusz, itd.) musi on we własnym zakresie zgromadzić ekwipunek odpowiadający jego postaci.

4. W trakcie rekonstrukcji i wystaw statycznych dopuszcza się używanie sprzętu zdobycznego oraz armii sojuszniczych ( po wcześniejszym udokumentowaniu tegoż faktu) takiego jak : saperki, manierki, granaty, broń, elementy ekwipunku i umundurowania.

 

 


REGULAMIN SEKCJI PSK:

Wyposażenie wymagane do skompletowania przez kandydatkę w czasie okresu rekruckiego.

1. Komplet umundurowania Battledress P37 lub P40 wraz z obszyciami - spodnie z szelkami i bluza.

2. Koszula bawełniana lub wełniana piaskowa lub oliwkowa z krawatem wełnianym (może to być koszula powojenna produkcji brytyjskiej, kanadyjskiej lub dostępne kopie.

3. Spódnica za kolano w kolorze piaskowym lub oliwkowym.

4. Miękkie nakrycie głowy - czarny beret z orzełkiem/furażerka z orzełkiem.

5. Komplet oporządzenia:

- pas P37

- szelki P37 (2szt.)

- manierka w noszaku 3/4 lub pełnym,

- chlebak (Small Pack)

- szelki transportowe L-strap (prawa i lewa)

6. Buty czarne sznurowane do kostki ( w tym okresie dopuszcza się np.: polskie wojskowe opinacze z KR z odprutym spinaczem lub dostępne współczesne kopie) / brązowe półbuty.

7. Spinacze do butów P37.

Dodatkowo, po upływie okresu rekruckiego, zaleca się by kandydatka sprecyzowała swoją decyzję dotyczącą barwy odtwarzanej formacji. Z racji, że ochotniczki PSK, pełniły służbę w kantynach, szpitalach, kompaniach transportowych, itd., zaleca się by kandydatka zaopatrzyła się w wyposażenie potrzebne do odtwarzania wybranej jednostki (np.: kombinezon piaskowy w kompaniach transportowych).


NADAWANIE STOPNI I ODZNAK SPECJALNYCH W GRUPIE

Odznaka rozpoznawcza (kołnierzowa) 3 BSK.

Odznaka rozpoznawcza batalionu Strzelców Karpackich (szarotka z cyfrą 3) przysługuje każdemu pełnoprawnemu członkowi grupy. Odznaka noszona jest wg regulaminu na patkach rodzaju wojsk na kołnierzu bluzy battledress oraz płaszcza sukiennego. W niektórych przypadkach (udokumentowanych) dopuszcza się noszenie odznaki na kołnierzyku koszuli bawełnianej lub wełnianej w okresie letnim. W związku z tym że większość odznak kołnierzowych została wprowadzona pod koniec lub po zakończeniu wojny, zaleca się by Członkowie Grupy nosili odznaki rozpoznawcze 3 batalionu tylko i wyłącznie w czasie wystąpień uroczystych i świąt oraz niektórych rekonstrukcji (po wcześniejszym ustaleniu tego przez Zarząd Grupy).

Odznaka pamiątkowa SBSK

Przysługuje każdemu pełnoprawnemu Członkowi Grupy,
który zaliczy minimum 15 karpackich imprez oraz ma
ukończone 22 lata. Jest to podyktowane faktami historycznymi,
których członkowie starają się wiernie przestrzegać. Odznaka
noszona jest według regulaminu na lewej kieszeni bluzy
battledress. W niektórych przypadkach (udokumentowanych)
dopuszcza się noszenie odznaki np. na kieszeni koszuli
bawełnianej lub wełnianej w okresie letnim. Decyzja
o przyznaniu Odznaki Tobruckiej zapada bezwzględną
większością głosów, drogą jawnego głosowania.

Stopnie w grupie

Wszyscy pełnoprawni Członkowie Grupy posiadają mundury w stopniu szeregowego (strzelca) z wyjątkiem gdy ze względów historycznych lub sytuacyjnych jest wymagany wyższy stopień. Członkowie grupy, którzy mają odbytą ZSW mogą zachować swój stopień z wojska po uprzednim potwierdzeniu tego przez pozostałych Członków. Decyzja o awansie zapada po złożeniu pisemnie bądź ustnie odpowiednio zmotywowanego wniosku przez samego zainteresowanego lub innego Członka Grupy. Ponadto wnioskodawca musi wykazywać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami adekwatnymi do otrzymywanego stopnia, co zostanie zweryfikowane w sposób określony po wcześniejszym ustaleniu tego przez zarząd grupy.



 

Last Updated on Wednesday, 27 April 2016 20:24
 
All Rights Reserved ©